Lobu – Allmänna villkor

Version 1, 2017-08-29

 1. Tillämplighet

Lobu AB:s (”Lobu”) Allmänna villkor gäller för nyttjande av accesspunkt(er) (”Enheten”) och tjänsten Lobu WIFI (”Lobu WIFI”) från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Lobu publicerade Allmänna villkor.

 

 1. Priser och betalningsvillkor

Gällande priser och betalningsvillkor för nyttjande av Enheten och Lobu WIFI anges på Lobus webbsida. Priserna är exklusive moms. Lobu äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

Av kund erlagd betalning återbetalas ej.

Vid försenad betalning äger Lobu rätt att debitera kunden för dröjsmålsränta enligt lag samt eventuella kostnader för betalnings-påminnelse och inkassoförfarande.

 

 1. Beställning och orderbekräftelse

Vid beställning via Lobus hemsida accepterar kunden dessa Allmänna villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa Allmänna villkor i sin helhet.

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter beställning vid Lobus hemsida.

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägning ska vara skriftlig om kund eller Lobu så begär.

Enhet som levereras till kunden hyrs av kunden och förblir Lobus egendom.

Lobu äger rätt att säga upp avtalet omedelbart om kund:

 1. a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet (inklusive men ej begränsat till dröjsmål med betalning), eller
 2. b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Säger Lobu upp avtalet enligt ovan ska kund omedelbart återsända Enheten till Lobu. Returfrakt betalas av kund.

 

 1. Leverans

Leverans sker av Lobu anlitad transportör eller budfirma från Lobus samarbets-partners lager med leveransvillkor: Fritt Lobus samarbetspartners lager. Risken för leveransen går över på kunden när Enheten lämnats av Lobus samarbetspartner till transportör.

Lobu bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos Lobus samarbets-partner.

 

 1. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet noga kontrollera Enheten. För att få åberopa att Enhet är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Lobu, dock senast 14 dagar från mottagande av Enheten.

För det fallet en Enhet vid mottagandet, efter Lobus godkännande, konstateras felaktig tillhandahåller Lobu en ny Enhet. Enhet som är felaktig vid mottagandet ska av kund returneras enligt Lobus instruktion.

 

 1. Garanti avseende Enheten (hårdvara)

För en ny Enhet garanterar Lobu en livstid om tre (3) år. Denna garanti avser endast tillverkningsfel.

Om kunden efter tre (3) år behöver en ny Enhet eller om Lobu efter tre (3) år anser att en ny Enhet behövs för att kunden fortsatt ska kunna nyttja Lobu WIFI, erhåller kunden en ny Enhet mot betalning av den vid var tid gällande uppstartskostnaden som tillämpas av Lobu.

 

 1. Lobus Ansvar

Lobu åtar sig att avhjälpa fel i Lobu WIFI inom skälig tid. Med fel menas att Lobu WIFI inte tillhandhålls i enlighet med detta avtal.

Föreligger fel som Lobu ansvarar för åtar sig Lobu att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning.

Lobu är inte ansvarig för Enhets kompatibilitet med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Lobu.  Lobu är heller inte ansvarig för sådana omständigheter som kan inverka negativt på kundens möjlighet att nyttja Lobu WIFI (vilka är utom Lobus kontroll), inklusive men ej begränsat till kundens tekniska miljö och kapacitet, internetuppkoppling samt omständigheter som rör kundens internetoperatör.

Lobus ansvar vid fel är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Lobu med anledning av fel.

Tjänsten Lobu WIFI bygger på Facebooks wifi-plattform. Lobu ansvarar under inga omständigheter för kostnad, skada eller förlust, av vilket slag det än må vara, till följd av ändringar i Facebooks wifi-plattform, Facebooks övriga tjänster, inklusive men ej begränsat till ändringar i Facebooks tekniska miljö och villkor.

Lobu ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Lobu gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Lobus anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till den uppstartskostnad som betalats av kunden för Lobu WIFI.

 

 1. Kundens ansvar

Kund ska vårda och använda Enheten aktsamt. Kund ska följa av Lobu angivna instruktioner för användning av Enheten och nyttjande av Lobu WIFI, inklusive men ej begränsat till anvisningar angående installation och placering av Enheten.

Vid skada eller fel på Enheten ska kund omedelbart underrätta Lobu.

Nyttjande av tjänsten Lobu WIFI förutsätter att kunden innehar en fungerande internet-anslutning samt att kunden följer av Lobu angivna instruktioner. Lobu tillhandahåller inte internetanslutning. Det är kundens eget ansvar att tillse att väl fungerande internetanslutning finns.

Vid avtalets upphörande ska kund omedelbart returnera Enheten till Lobu enligt Lobus instruktion. Kunden står för fraktkostnader.

Föreligger, vid mottagande av Enhet i retur, annat fel än tillverkningsfel äger Lobu rätt att debitera kund för den vid var tid gällande uppstartskostnaden som tillämpas av Lobu, oberoende av om avtalet mellan Lobu och kund ska fortsätta att gälla eller inte. Om kund betalat gällande uppstartkostnad till följd av skada eller fel på Enheten och avtalet ska fortsätta att gälla, kommer Lobu sända en ny Enhet till kunden.

Kund ska ersätta och hålla Lobu skadeslös för all kostnad, skada och förlust (”Skada”) som drabbar Lobu till följd av kundens eller tredje mans nyttjande av Enheten och Lobu WIFI, inklusive, men ej begränsat till, Skada till följd av krav eller anspråk som riktas av tredje man mot Lobu.

 

 1. Installation och support

I uppstartskostnaden ingår förkonfiguration av Enheten, frakt samt, vid behov, begränsad support på distans avseende uppstart av Lobu WIFI hos kund. Vid ytterligare behov av support, baserat på kundens tekniska miljö, kan sådan support erbjudas mot debitering. För att få en fungerande tjänst behöver kunden följa Lobus instruktionerna för uppstart enligt https://lobuwifi.com/sv/installation/.

Kunden behöver lägga till mejladressen: [email protected] som administratör på sin Facebook-sida. Detta specificeras i den orderbekräftelsen som skickas till kund.

Om kunden inte lagt till mejladressen enligt ovan inom 5 dagar efter sin beställning så konfigureras Enheten gentemot Lobu WIFI – Check in for free WiFi´s Facebook sida.

 

 1. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt, utan beaktande av dess lagvalsregler, ska tillämpas på dessa Allmänna villkor.

Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedoms-förfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas.

I sistnämnda fall ska också SCC bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Lobu ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 1. Övrigt

Lobu förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och erbjudanden utan föregående avisering.

De uppgifter som lämnas på Lobus webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Lobu äger rätt att överlåta avtalet till tredje part. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Lobus föregående skriftliga samtycke.

Lobu förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor samt de villkor som tillämpas för användare som loggar in och erhåller internetanslutning via Lobu WIFI hos kund.